Pre zdokonalenie našich služieb používame cookies. Pokračovaním v návšteve týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac info Rozumiem

Podmienky používania tejto webstránky

Tieto podmienky používania sú platné od 4.11.2018.

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli používať náš Portál viplife.sk Prečítajte si prosím tieto podmienky používania, pretože náš vzťah s Vami pri používaní portálu viplife.sk sa nimi bezvýhradne riadi (ďalej len „Podmienky“). Pokiaľ s týmito Podmienkami nesúhlasíte nemôžete Portál používať.

 1. Úvodné ustanovenia
  1. Tieto Podmienky upravujú používanie portálu viplife.sk – webovej stránky, na ktorej prevádzkujeme náš e-shop a poskytujeme informácie o naších produktoch a službách. Portál zahŕňa akékoľvek časti webovej stránky, jej obsahu, zdrojového a strojového kódu, tak ako sú nami v akomkoľvek čase prevádzkované (ďalej len „Portál“).
  2. Pre nakupovanie tovaru prostredníctvom e-shopu platia osobitné Všeobecné obchodné podmienky, upravujúce spôsob platenia a dodania objednaného tovaru.
  3. Poskytovateľom a prevádzkovateľom Portálu je - SmartLink, s.r.o., Dolné Rudiny 2956/3, 010 01 Žilina, IČO: 47572931, DIČ: 2024014377, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 61498/L. Prevádzka a doručovacia adresa: SmartLink, s.r.o., Dolné Rudiny 2956/3, 010 01 Žilina. Ak sa v týchto Podmienkach používa pojem „VIPLIFE“, „my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli SmartLink, s.r.o. ako prevádzkovateľ Portálu.
  4. Súčasťou Podmienok sú aj Podmienky ochrany súkromiaCookie policy a iné dodatočné podmienky kedykoľvek zverejnené VIPLIFEom počas prevádzky Portálu, ako odkaz v týchto Podmienkach alebo iným spôsobom. Ak by bol rozpor medzi ustanoveniami jednotlivých podmienok uvedených v predchádzajúcej vete, tak obsah týchto Podmienok má prednosť.
  5. Akceptovaním týchto Podmienok a používaním Portálu súhlasíte s podmienkami, ktoré sú v nich obsiahnuté.
  6. Potvrdením týchto Podmienok potvrdzujete a zaručujete sa, že ste podľa platných predpisov Slovenskej republiky a krajiny Vášho občianstva alebo rezidencie, oprávnený s VIPLIFE uzavrieť platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto Podmienok. Ak používate Portál ako zástupca inej osoby, potom potvrdením týchto Podmienok potvrdzujete a zaručujete sa, že ste platne a účinne oprávnený takúto osobu zastupovať. Ak potvrdzujete tieto Podmienky za spoločnosť alebo inú právnickú osobu, potvrdzujete a zaručujete sa, že ste oprávnený za takýto subjekt uzavrieť s VIPLIFE platnú zmluvu, ktorá vzniká potvrdením týchto Podmienok. Pokiaľ nie ste podľa krajiny Vášho občianstva alebo rezidencie plnoletý alebo oprávnený s VIPLIFE uzavrieť zmluvu na základe týchto Podmienok bez súhlasu zástupcu, potom potvrdením týchto Podmienok potvrdzujete a zaručujete sa, že máte súhlas zákonného alebo iného zástupcu na používanie Portálu a potvrdenie a akceptovanie týchto Podmienok. Zároveň potvrdzujete a zaručujete sa, že ste schopný dodržiavať a plniť všetky pravidlá, podmienky, povinnosti, záväzky, vyhlásenia a záruky uvedené v týchto Podmienkach.
  7. Tieto Podmienky platia pre každého, kto akýmkoľvek spôsobom používa Portál.
  8. Sme oprávnení tieto Podmienky kedykoľvek meniť alebo upravovať. Takto zmenené Podmienky budú platné a účinné momentom ich zverejnenia na webovej stránke prípadne mobilnej aplikácií Portálu a používaním Portálu (každým prihlásením sa do Portálu a použitím Portálu) vyjadrujete súhlas s týmito novými Podmienkami. Ste povinný sa s novými Podmienkami pred ďalším používaním Portálu oboznámiť.
  9. Pokiaľ nesúhlasíte s akýmikoľvek ustanoveniami uvedenými v týchto Podmienkach, potom Portál nie ste oprávnený používať a mali by ste ukončiť používanie Portálu. Váš prístup k Portálu môže byť v takej situácii zamedzený. Ak ste nespokojný s akúkoľvek časťou Portálu alebo jej funkcionalitou alebo so službami VIPLIFE, potom jediným spôsobom vyjadrenia nesúhlasu je prestať Portál používať.
  10. Ustanovenia týchto Podmienok sa v primeranom rozsahu použijú aj pri používaní nami vytvorených programov a aplikácii určených k prístupu na Portál na akýchkoľvek zariadeniach kedykoľvek v budúcnosti.

 2. Podmienky používania Portálu
  1. Používanie Portálu je možné až od 16 rokov veku. Ak nemáte aspoň 16 rokov, nemôžete Portál používať.
  2. Ako užívateľ Portálu sa zaväzujete:
   1. nenahrávať, neukladať, neprenášať alebo inak šíriť prostredníctvom Portálu akýkoľvek škodlivý počítačový kód, súbory alebo programy, ktorých účelom je narušiť alebo znemožniť používanie Portálu alebo akéhokoľvek iného softvéru alebo hardvéru;
   2. používať Portál výlučne dovoleným spôsobom, v súlade s týmito Podmienkami a/alebo platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky;
   3. ďalej nepredávať, neprenajímať, neposkytovať za odplatu alebo bezodplatne Portál alebo jeho časť tretím osobám bez súhlasu VIPLIFE (napr. ako „cloud computing“ alebo „software as a service“) alebo právo na používanie Portálu akokoľvek nezaťažiť.

 3. Ako užívateľ Portálu nesmiete
  1. zhromažďovať, spracovávať alebo inak nakladať s osobnými údajmi alebo iným obsahom patriacim VIPLIFE pre akýkoľvek účel;
  2. bez výslovného súhlasu VIPLIFE používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na pridávanie obsahu do Portálu bez zásahu ľudského užívateľa;
  3. bez výslovného súhlasu VIPLIFE používať automatické prostriedky a nástroje (robotov) na sťahovanie, analýzu a získavanie údajov, dát a obsahu Portálu, ich triedenie alebo využívanie inak ako v súlade s týmito Podmienkami alebo so súhlasom VIPLIFE s výnimkou nekomerčných internetových vyhľadávačov a nekomerčných verejných archívov;
  4. neoprávnene pristupovať k počítačovému programu, systémom, serverom alebo infraštruktúre Portálu alebo iným systémom VIPLIFE alebo vykonávať činnosť, ktorá ohrozuje prevádzku Portálu, znižuje jeho kvalitu alebo narušuje jeho funkcionalitu.
  5. Nesmiete používať Portál spôsobom, že na svojich webových stránkach alebo na webových stránkach tretích osôb budete umiestňovať odkazy na niektoré časti Portálu, individuálne inzeráty alebo príspevky bez súhlasu VIPLIFE alebo spôsobom, ktorý VIPLIFE na takýto účel nezriadil.
  6. Portál smiete používať len spôsobom, ktorý sme na používanie Portálu vytvorili za použitia internetových prehliadačov, prípadne prostredníctvom nami vytvorenej mobilnej aplikácie. Nevstupujte do Portálu inak ako prostredníctvom na to určených programov a rozhraní.
  7. Používanie Portálu nesmiete zneužívať. Sme oprávnení pozastaviť alebo zrušiť podľa vlastného uváženia také používanie Portálu, ktoré by odporovalo týmto Podmienkam alebo inak podľa nášho vlastného uváženia zasahovalo do prevádzky a používania Portálu. Sme tiež oprávnení vymazať a odstrániť akýkoľvek Vami do Portálu poskytnutý alebo nahratý obsah.
  8. Akékoľvek reštrikcie uvedené v tomto článku Podmienok platia vo všeobecnosti okrem prípadov, ak je niektoré použitie Portálu výslovne povolené všeobecne záväznými právnymi predpismi a v takom prípade výlučne v rozsahu takéhoto zákonného povolenia.
  9. V súvislosti s používaním Portálu môžeme do jednotlivých častí Portálu umiestniť reklamu tretích strán. Rozsah umiestnenej reklamy sme oprávnení podľa vlastného uváženia meniť a rozširovať. Ako užívateľ Portálu dávate svoj súhlas s umiestňovaním reklamy v jednotlivých častiach Portálu.
  10. Portál môže využívať aj iné služby tretích strán. Používanie týchto služieb môže byť upravené v podmienkach poskytovateľov týchto služieb.
  11. Portál môže obsahovať odkazy na iné webové stránky a súbory. VIPLIFE nekontroluje obsah týchto webových stránok a súborov a nie je v žiadnom prípade zodpovedný za ich obsah, služby a materiály na týchto webových stránkach.

 4. Práva k Portálu a obsahu
  1. Akceptovaním týchto Podmienok a používaním Portálu nenadobúdate akékoľvek majetkové práva, licencie, sublicencie alebo iné práva k Portálu (najmä nie právo upravovať, meniť, zasahovať do Portálu, spracovať, adaptovať a vytvárať odvodené diela, vytvárať kópie Portálu, Portál alebo jej kópie ďalej distribuovať a pod.). Portál a všetky jej súčasti, vrátane grafických prvkov, ich rozloženia, textov, rozhraní a iných súčastí Portálu sú chránené podľa práva Slovenskej republiky a medzinárodných zmlúv v oblasti práv duševného vlastníctva. Akékoľvek použitie Portálu inak ako v súlade s týmito Podmienkami vyžaduje písomný súhlas VIPLIFE. Nie ste oprávnený bez súhlasu VIPLIFE používať značky a logo VIPLIFE ani používať iné grafické prvky Portálu.
  2. Nie ste oprávnený meniť zdrojový alebo strojový kód Portálu a snažiť sa o ich spätný preklad a ani inak zasahovať do jej funkcionalít. Portál nie je poskytovaný pod niektorou z voľne šíriteľných licencií (GNU GPL a iné voľne šíriteľné licencie).
  3. Pokiaľ ste zistili, že akýkoľvek obsah Portálu porušuje Vaše vlastnícke práva alebo práva duševného vlastníctva alebo práva osoby, ktorú ste oprávnený zastupovať, môžete túto skutočnosť oznámiť VIPLIFE a žiadať o odstránenie takéhoto obsahu z Portálu. VIPLIFE nie je povinný takejto žiadosti vyhovieť, ak:
   1. nepredložíte všetky identifikačné údaje Vás alebo vlastníka alebo držiteľa práv k obsahu, ktorého zastupujete, vrátane kontaktných údajov;
   2. dostatočne vierohodne nepreukážete, že Vy alebo osoba, ktorú zastupujete, je vlastníkom alebo oprávneným držiteľom práv k obsahu;
   3. dostatočne presne neidentifikujete obsah, ktorý porušuje Vaše práva alebo práva osoby, ktorú zastupujete a ktorý žiadate odstrániť alebo k nemu žiadate obmedziť prístup;
   4. nepredložíte Vami podpísané vyhlásenie, že podľa Vášho najlepšieho vedomia obsah, ktorý žiadate stiahnuť alebo obmedziť, porušuje práva Vás alebo práva osoby, ktorú zastupujete a že nahradíte VIPLIFE akúkoľvek škodu a náklady, ktoré mu vzniknú v dôsledku toho, že vyhovie Vašej žiadosti o stiahnutie alebo obmedzenie obsahu;
   5. nepredložíte písomné plnomocenstvo alebo iný doklad, ktorý preukazuje, že máte oprávnenie zastupovať vlastníka alebo oprávneného držiteľa práv k takémuto obsahu.

    Žiadosti o odstránenie obsahu zasielajte na adresu nášho sídla alebo na emailovú adresu info@viplife.sk.
 1. Modifikácia Portálu
  1. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, doplniť, pozastaviť alebo ukončiť prevádzkovanie Portálu alebo akejkoľvek jeho časti. Takisto si vyhradzujeme právo pridať nové obmedzenia vzťahujúce sa na používanie Portálu.
  2. Nie ste oprávnený domáhať sa akýchkoľvek nárokov, škôd, strát alebo odškodnenia voči VIPLIFE v súvislosti so zmenou, doplnením, pozastavením alebo ukončením prevádzkovania Portálu alebo akejkoľvek jeho časti alebo v súvislosti s Vašim používaním Portálu.

 2. Zodpovednosť
  1. VIPLIFE neposkytuje žiadne z nasledovných záruk a vyhlásení:
   1. Portál bude poskytovaný včas, bez prerušenia a bez chýb;
   2. Portál bude kompatibilný a bude bez vád spolupracovať s iným hardvérom, softvérom, systémom alebo dátami;
   3. chyby Portálu budú odstránené riadne a včas;
  2. VIPLIFE nezodpovedá za vady Portálu a neposkytuje záruku za akosť Portálu (zmluvné strany vylučujú pôsobnosť § 562 Obchodného zákonníka vo vzťahu k Portálu).
  3. VIPLIFE Portál prevádzkuje a poskytuje v stave v akom je (as is) bez akýchkoľvek záruk a vyhlásení.
  4. VIPLIFE, jeho zamestnanci, pracovníci, zástupcovia a dodávatelia v žiadnom prípade nezodpovedajú za žiadne priame, nepriame, náhodné alebo následné škody (vrátane ušlého zisku), poškodenia dobrého mena alebo dát vyplývajúce z používania Portálu, dostupnosti, spoliehania sa na užívanie, vlastnosti a funkcie Portálu, nemožnosti užívať Portál, zmeny alebo zablokovania Portálu a to i v prípade, že ste nás na túto skutočnosť upozornili.
  5. VIPLIFE nenesie zodpovednosť za chybovosť, výluky alebo výpadky Portálu, ktoré sú spôsobené chybovosťou, výlukami alebo výpadkami Vašich systémov, verejnej komunikačnej siete alebo dodávok elektrickej energie.
  6. Pokiaľ je Vám na Portál poskytovaná určitá záruka podľa príslušnej jurisdikcie, v takom prípade Vám poskytujeme výlučne záruku v tomto rozsahu a v ostatnom rozsahu záruku vylučujeme.

 3. Záverečné ustanovenia
  1. Nie ste oprávnený previesť alebo postúpiť akékoľvek práva z týchto Podmienok na tretiu osobu bez súhlasu VIPLIFE.
  2. Tieto Podmienky obsahujú úplnú a jedinú dohodu medzi Vami a VIPLIFE ohľadom používania Portálu a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce písomné alebo ústne dohody alebo dojednania medzi Vami a VIPLIFE ohľadom používania Portálu.
  3. Žiadne neuplatnenie akéhokoľvek práva alebo nároku podľa týchto Podmienok zo strany VIPLIFE neznamená zrieknutie sa alebo vzdanie sa tohto práva a VIPLIFE je oprávnený kedykoľvek takéto právo alebo nárok uplatniť.
  4. Ak by niektoré ustanovenia týchto Podmienok a zmluvy uzatvorenej medzi Vami a VIPLIFE mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení Podmienok. Namiesto neplatných ustanovení Podmienok sa použijú ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Autorského zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu.
  5. Pre doručovanie elektronických správ (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za doručenú jej doručením do emailovej schránky adresáta. Pre doručovanie písomností platí, že zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme. V takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom doručovateľa – kuriérskej služby budú považované za doručené momentom prevzatia adresátom. V prípade neúspešnosti doručenia kuriérskou službou sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením doručovateľa – kuriérskej služby.
  6. Na základe týchto Podmienok vzniká medzi Vami a VIPLIFE zmluvný vzťah, ktorý sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory týkajúce sa nárokov vyplývajúcich z týchto Podmienok alebo používania Portálu či súvisiace s týmito Podmienkami alebo Portálom budú výlučne v kompetencii súdov Slovenskej republiky. Vy aj VIPLIFE súhlasíte s tým, že takéto spory budú podliehať jurisdikcii týchto súdov.
  7. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na adrese info@viplife.sk.
InformácieObchodné podmienkyOchrana osobných údajovPravidlá používania cookiesPodmienky používania tejto webstránkyUŠETRITE A ZARÁBAJTE
Zákaznícky servisKontaktSpôsob dopravy a platbyPoučenie o odstúpení od zmluvyReklamačný formulárFormulár na odstúpenie od zmluvy
Spojte sa s nami
VIPLIFE.SK © 2018-2023 - Vytvorené pomocou Smartlink.sk